127 - Departamentet | MMPH

Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore veprojnë këto departamente:

  • Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave
  • Instituti për Planifikim Hapësinor
  • Departamenti i Planifikimit Hapësinor,Ndërtimit dhe Banimit
  • Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore
  • Departamenti për Inspektim të Mjedisit, Natyrës, Ujërave, Ndërtimit dhe Planifikimit Hapësinor
  • Departamenti i Shpronësimit
  • Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
  • Departamenti Ligjor
  • Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme