332 - Departamentet | MMPH

Planit Hapësinor për Zonën e Veçantë “Hidrocentrali Zhur” – Paralelisht me aktivitetet e lartpërmendura është punuar në përkufizimin e draftit të parë të Planit Hapësinor për, aktualisht hidrocentralin më të madh të Kosovës.

Për shkak të ndikimit të tij edhe jashtë kufirit të vendit, aktualisht, procesi për përfundimin e dokumentit është stopuar, deri në krijimin e kushteve më të favorshme ekonomike dhe politike.

PHHCZh - 1012

Data e publikimit: 01/10/19