335 - Departamentet | MMPH

Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar “Sharri” – Në bashkëpunim me sektorët e rëndësishëm të Qeverisë, përmes Grupit Punues Ndërministror kemi përfunduar dokumentin që ka të bëjë me mbrojtjen dhe zhvillimin e zonës më të bukur natyrore të Kosovës, i cili përfundimisht do të ndikojë në rritjen e kontrollit të zhvillimeve dhe ndërprerjen e keqtrajtimit të vlerave të dëshmuara natyrore.

Dokumenti është miratuar në Kuvendin e Kosovës më 11.02.2014.