337 - Departamentet | MMPH

Rasprost.max.hitrine

Data e publikimit: 02/10/19

Harta e intenzitetit seizmik

Data e publikimit: 02/10/19

Harta antierozive

Data e publikimit: 02/10/19

Konc.masave kundër vërshimeve

Data e publikimit: 02/10/19

Zhvill.parap.në infras.

Data e publikimit: 02/10/19

Urat e Kosoves (Hapesira e verdhe)

Data e publikimit: 02/10/19

Porti i Kosoves (Hapesira e kalter)

Data e publikimit: 01/10/19

Data e publikimit: 01/10/19

Epiqendrat e termeteve

Data e publikimit: 01/10/19

Harta e intenzitet max.

Data e publikimit: 01/10/19

Harta erozive

Data e publikimit: 01/10/19

Zonat e rrezikuara nga vërshimet

Data e publikimit: 01/10/19

Resurset nëntokësore

Data e publikimit: 01/10/19

Mon.TK nën mbrojtje

Data e publikimit: 01/10/19

Data e publikimit: 01/10/19

Data e publikimit: 01/10/19

Tokat bujq. 1-4. nën skemën e ujitjes

Data e publikimit: 01/10/19

Zënia e tokës bujqësore

Data e publikimit: 01/10/19

Resurset natyrore dhe ndotja e mjedisit

Data e publikimit: 01/10/19

Pl.për zgjer.rrjet.inter.Dard.

Data e publikimit: 01/10/19

Sip.me tel.mob.

Data e publikimit: 01/10/19

Nr.tel.fikse

Data e publikimit: 01/10/19

Rrjeti transmetues

Data e publikimit: 01/10/19

Papunësia në Kosovë

Data e publikimit: 01/10/19