92 - Legjislacioni | MMPH

Përpiluesit e ligjeve të MMPH-së janë:

  • Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave
  • Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim 
  • Departamenti ligjor