RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 17 Prill  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR._02/2019 PËR EKSPORT, IMPORT DHE KALIMIN TRANZIT TË MBETURINAVE

  Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i kushteve dhe procedurave për lëshimin e lejes për import, eksport dhe kalimin tranzit të mbeturinave në Republikën e Kosovës. Lexo më shumë

 • 17 Dhjetor  

  RREGULLORE MMPH Nr. 04/18 PËR KERKESAT MINIMALE TË PERFORMANCËS ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

  KAPITULLI I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi 1.Kjo rregullore përcakton kërkesat minimale per performancen energjetike te ndërtesave qe zbatohen ne ndërtesat te reja dhe ne ndertesa dhe njësit e ndërtesave qe rinovohen apo rindërtohen.... Lexo më shumë

 • 17 Dhjetor  

  RREGULLORE MMPH Nr. 03/18 PËR PROCEDURËN E CERTIFIKIMIT TË PERFORMANCËS ENERGJETIKE NË NDËRTESË

  KAPITULLI I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi 1.Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e procedurave për Certifikimin e Performancës Energjetike në Ndërtesë duke marrë parasysh metodologjinë e kalkulimit, vlerësuesit të... Lexo më shumë

 • 17 Dhjetor  

  RREGULLORE (MMPH) Nr. 02/18 PËR METODOLOGJINË KOMBËTARE PËR KALKULIMIN E PERFORMANCËS SË INTEGRUAR ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE

  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi 1.Kjo Rregullore përcakton metodologjinë e kalkulimit e cila përdoret për vlerësimin e performances energjetike në ndërtesa të Republikes së Kosoves dhe përdoret për te: 1.1. Demonstruar... Lexo më shumë

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2018 PER ELEMENTET DHE KERKESAT THEMELORE PER HARTIMIN,ZBATIMIN DHE MONITORIMINE PLANEVE RREGULLUESE TE HOLLESISHME Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 17/2017 PËR KLASIFIKIMIN E TRUPAVE UJORË NËNTOKËSORË Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 16/2017 PËR KLASIFIKIMIN E TRUPAVE UJORË SIPËRFAQËSORË Shkarko
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPH Nr. 15/2017 PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA SANITARE TË BURIMEVE TË UJIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.14/2017 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË MATERIE ME NDOTËS ORGANIK TË QËNDRUESHËM Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. 13 /2017 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE MEDICINALE-PATOLOGJIKE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. 12 /2017 PËR SHPALLJEN E LLOJEVE TË EGRA STRIKT TË MBROJTURA Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 11/2017 PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE TË SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS Shkarko
 • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 10/2017 PËR LICENCIM TË HARTUESVE TË RAPORTEVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 09/2017 PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 08/2017 PËR NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. 07/2017 PËR LEJE MJEDISORE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.06/2017PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE, LEJE NDËRTIMORE DHE LEJE RRËNIMI PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.05/2017 PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT Shkarko
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 04/2017 PËR KATEGORIZIMIN E NDËRTIMEVE Shkarko