RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor urban Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi procedurën e shqyrtimit publik për planet hapësinor dhe urbanistike Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit rregullues urban Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor të komunës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të përmbajtjes së planit hapësinor të kosovës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.5 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi rregullimin e mbikqyres,të ndëshkimeve dhe marrjene masave Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.4 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi fomimin e këshillit për planifikim hapësinor Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2011 per licencim te hartuesve te raporteve per vlersimin e ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2011 per grumbullimin e llojevete bimve te egra te mbrojtura me qellim te perpunimit dhe tregtimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 09/2011 për informim pjesmarrje te publikut dhe palve te interesuara ne procedurat e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.11/2011 per percaktimin e vleres se tarifes per sherbimet lidhur me procesin e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.03/2011 për formën,përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të aplikacioneve për leje të integruar Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 10/2011 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.05/2011 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike si dhe masat për elemenimet e pasojave Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.02/2011 për administrimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë Merkur Shkarko