RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor urban Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi procedurën e shqyrtimit publik për planet hapësinor dhe urbanistike Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit rregullues urban Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të planit zhvillimor të komunës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi elementet themelore të përmbajtjes së planit hapësinor të kosovës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.5 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi rregullimin e mbikqyres,të ndëshkimeve dhe marrjene masave Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.4 mbi zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi fomimin e këshillit për planifikim hapësinor Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2011 per licencim te hartuesve te raporteve per vlersimin e ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.08/2011 per grumbullimin e llojevete bimve te egra te mbrojtura me qellim te perpunimit dhe tregtimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 09/2011 për informim pjesmarrje te publikut dhe palve te interesuara ne procedurat e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr.11/2011 per percaktimin e vleres se tarifes per sherbimet lidhur me procesin e vlersimit te ndikimit ne mjedis Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.03/2011 për formën,përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të aplikacioneve për leje të integruar Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 10/2011 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.05/2011 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut nga aksidentet kimike si dhe masat për elemenimet e pasojave Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.02/2011 për administrimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë Merkur Shkarko