RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

  • Udhëzim administrativ 27/2012 për formën dhe mënyrën e dhënies së kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin për mbrojtjen e natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ 26/2012 për qarkullimin ndërkufitar dhe tregëtin me llojet e egra të mbrojtura Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 25/2012 për leje mjedisore Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 24/2012 për përmbajtjen,formën dhe mënyren e lëshimit të kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbykqyrësit dhe rojtarit të natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jasht përdorimit dhe mbeturinat e gomës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr.19/2012 për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 20/2012 PËR EXPORT ,IMPORT DHE TRANZIT TË MBETURINAVE Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.21/2012 PER Notifikimin e Substancave te Reja Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 18/2012 Per shpalljen e llojeve te egra te mbrojtura dhe strikt te mbrojtura Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 17/2012 Per regjistrin e impianteve ne te cilat eshte vertetuar prezenca e substancave te rrezikshme Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 16/2012 Per vendkalimet e shtazeve te egra Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 15/2012 PËR PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SIGURIMIN E BANIMIT TË FAMILJAR PËR INVALIDËT ,VETERANËT DHE FAMILJET E DËSHMORËVE TË UÇK-së Shkarko
  • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vlerave të mbrojtura të natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr. për përcaktimin e dokumenteve për aplikacion për pelqim mjedisor sipas llojit dhe natyrës së projekteve Shkarko
  • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara të integruara Shkarko