RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • Udhëzim administrativ 27/2012 për formën dhe mënyrën e dhënies së kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin për mbrojtjen e natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ 26/2012 për qarkullimin ndërkufitar dhe tregëtin me llojet e egra të mbrojtura Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 25/2012 për leje mjedisore Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 24/2012 për përmbajtjen,formën dhe mënyren e lëshimit të kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbykqyrësit dhe rojtarit të natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr 23/2012 për menaxhimin e gomave jasht përdorimit dhe mbeturinat e gomës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr.19/2012 për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 20/2012 PËR EXPORT ,IMPORT DHE TRANZIT TË MBETURINAVE Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr.21/2012 PER Notifikimin e Substancave te Reja Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 18/2012 Per shpalljen e llojeve te egra te mbrojtura dhe strikt te mbrojtura Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 17/2012 Per regjistrin e impianteve ne te cilat eshte vertetuar prezenca e substancave te rrezikshme Shkarko
  • Udhezim Administrativ Nr. 16/2012 Per vendkalimet e shtazeve te egra Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 15/2012 PËR PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SIGURIMIN E BANIMIT TË FAMILJAR PËR INVALIDËT ,VETERANËT DHE FAMILJET E DËSHMORËVE TË UÇK-së Shkarko
  • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vlerave të mbrojtura të natyrës Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr. për përcaktimin e dokumenteve për aplikacion për pelqim mjedisor sipas llojit dhe natyrës së projekteve Shkarko
  • Udhëzimi administrativ Nr. për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara të integruara Shkarko