RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • Udhëyim administrativ 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit tëregjistrit komunal të adresava dhe regjistrit shtetëror të adresave Shkarko
  • Udhëzim administrativ 25/2013 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të agjencisë kadastrele të Kosovës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 23/2013 për mënyrën dhe kushtet e kryerjes së punëve të rojtarëve të natyrës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 22/2013 për menaxhimine mbeturinave medicinale humane dhe veterinare Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr.21/2013 për rendin e mbrendshëm të parqeve kombëtare Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 20/2013 PËR MËNYRËN, PROCEDURËN DHE SHUMËN E GJOBAVE NDAJ PJESËMARRËSVE NË NDËRTIM Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 19/2013 për vlerësimin e pranueshmërisë së planit,programit ose ndërhyrjes në rrjetën ekologjike Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 17/2013 për kadastrin e shkarkimeve të ndotësve në mjedis Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2013 për vlerat kufitare të përqëndrimeve për komponetntet e rrezikshme në mbeturina Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2013 për mënyrën e hartimit dhe zbatimit të studimit për vlerësimin e rrëzikut nga futja ,rifutja dhe kultivimi i llojeve të egra Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave Shkarko
  • Udhezim Administrativ 13-2013 Per Katalogun Shteteror te Mbeturinave 25.06.2013 Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2013 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ 06/2013 për llojin,dukjen,procedurën dhe mirënjohjeve dhe shpërblimeve për të arriturat në lëmin e mbrojtjes së natyrës Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ 07/2013 për shenjën mbrojtjes së natyrës Shkarko