RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.28/2014 PËR ZONAT E MBROJTURA SANITARE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.27/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA AMBALAZHET DHE PAKETIMET Shkarko
  • Rregullore MMPH-Nr 23/2014 Për rendin e mbrendshëm të monumentit të natyrës me rëndësi të veçantë"SHPELLA E GADIMES" Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – Nr.24/2014 PËR KLASIFIKIMIN E VLERAVE TË MBROJTURA TË NATYRES SIPAS RËNDËSISË Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR.26/2014PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA BATERITË DHE AKUMULATORËT Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH - NR. 25/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE KUFIZIMIN E PËRDORIMIT TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME NË PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.21/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NGA INDUSTRIA EKSTRAKTIVE DHE MINIERAVE Shkarko
  • Vendim Nr .64/2014 Shkarko
  • LISTA E KLASIFIKIMIT DHE ETIKETIMIT TË HARMONIZUAR TË SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 09/2014 LICENCA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 20/2014 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE BIODEGRADUESE Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 për klasifikim, etiketim dhe paketim të kimikateve Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH Nr.17/2014 -Shtojca I-IX Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.15 /2014 PËR PARANDALIMIN DHE KOMPENSIMIN E DEMEVE QE SHKAKTOHEN NGA LLOJET E EGRA TE SHTAZEVE STRIKT TË MBROJTURA Shkarko