RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR.22/2015 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË AZBEST Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH –NR.21/2015 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E PROCESVERBALIT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.15/2015 për menaxhimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.14/2015 për Ndëshkime me Gjoba Mandatore Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.13/2015 për përcaktimin e vlerës së tarifës për shërbimet lidhur me procesin e parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal. Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV -NR18/2015. PËR INFORMIM, PJESËMARRJE TË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.17/2015 për dhënien e lejes mjedisore komunale Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.16/2015 për infromimin, pjesëmarrje të publikut dhe palëve të interesuara në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.12/2015 për përcaktimin e kriterve për zonat e mbrojtura për qëllime strategjike. Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-NR. 09/2015 PËR LEJEN PËR VENDOSJEN NË TREG, REGJISTRIM DHE LEJE IMPORTI TË PRODUKTEVE BIOCIDE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.06/15PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E LEGJITIMACIONIT PЁR INSPEKTOR TЁ MJEDISIT, URBANISTIK DHE TË NDËRTIMIT Shkarko
  • UDHEZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.10/2015 PËR TRAJTIMIN E MBETURINAVE NGA PRODUKTET MEDICINALE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr. 08/2015 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS PËR SHËRBIMET LIDHUR ME PROCESIN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko