RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 11/2016 për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 10/2016 për mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës zonale të Kosovës Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 09/2016 për strukturën organizative dhe detyrat shtesë të autoritetit të rajonit të pellgjeve lumore Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 08/2016 për qarkullimin e kimikateve të rrezikshme, kushtet e magazinimit dhe procedurat për marrjen e lejes dhe licenses Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 07/2016 për sistemin e informimit mjedisor Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 06/2016 për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit hapësinor të Kosovës Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr. 03/2016 për normat minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronsi Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 05/2016 për rregullimin e statusit të pasurisë ujore Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 04/2016 për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e brigjeve të ujërrjedhave dhe akumulacioneve Shkarko
  • Rregullore për mënyrën e përcaktimit të prurjes së pranueshme ekologjike Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 03/2016 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E PËLQIMEVE, LEJEVE, LICENSAVE, ÇERTIFIKATAVE DHE VËRTETIMEVE TË PARAPARA ME LEGJISLACIONIN PËR MBROJTJEN E NATYRËS Shkarko
  • Rregullore për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.02/2016 PËR KËRKESAT THEMELORE TË SHËNDETIT DHE SIGURISË PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 06/2011 PËR PROVIMIN PROFESIONAL DHE LICENCIMIN E ARKITEKTEVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.24/2015 MBI ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E HARTËS ZONALE TË KOMUNËS Shkarko