RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 11/2016 për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 10/2016 për mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e hartës zonale të Kosovës Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 09/2016 për strukturën organizative dhe detyrat shtesë të autoritetit të rajonit të pellgjeve lumore Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 08/2016 për qarkullimin e kimikateve të rrezikshme, kushtet e magazinimit dhe procedurat për marrjen e lejes dhe licenses Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 07/2016 për sistemin e informimit mjedisor Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 06/2016 për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit hapësinor të Kosovës Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr. 03/2016 për normat minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronsi Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 05/2016 për rregullimin e statusit të pasurisë ujore Shkarko
  • Udhëzim administrativ MMPH - Nr. 04/2016 për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e brigjeve të ujërrjedhave dhe akumulacioneve Shkarko
  • Rregullore për mënyrën e përcaktimit të prurjes së pranueshme ekologjike Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 03/2016 PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E PËLQIMEVE, LEJEVE, LICENSAVE, ÇERTIFIKATAVE DHE VËRTETIMEVE TË PARAPARA ME LEGJISLACIONIN PËR MBROJTJEN E NATYRËS Shkarko
  • Rregullore për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- Nr.02/2016 PËR KËRKESAT THEMELORE TË SHËNDETIT DHE SIGURISË PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 06/2011 PËR PROVIMIN PROFESIONAL DHE LICENCIMIN E ARKITEKTEVE DHE INXHINIERËVE NË FUSHËN E NDËRTIMIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.24/2015 MBI ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E HARTËS ZONALE TË KOMUNËS Shkarko