RAPORTO

veprime ilegale

Aktet nënligjore

Të gjitha aktet nënligjore: Udhëzimet Administrative, Rregulloret, Vendimet:

 • 15 Nëntor  

  Vendim- për miratim të listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë dhe kriteret për përfshirjen e substancave në këtë listë

  Lexo më shumë

 • 06 Nëntor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 06/2018 PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Neni 1 Qëllimi 1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim: 1.1. parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e mbeturinave, eleminimin apo redukimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut,... Lexo më shumë

 • 14 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV QRK Nr.11/2018 PËR VLERAT KUFITARE TË EMISIONEVE TË MATERIEVE NDOTËSE NË TOKË

  Qëllimi 1.Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të përcaktojë normat e emisionit dhe cilësisë së tokës respektivisht vlerat kufitare të emisionit të materieve ndotëse në tokë. Lexo më shumë

 • 07 Shtator  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.03 /2018 PËR PROCEDURAT PËR LEJE UJORE

  Neni 1 Qëllimi Me ketë Udhëzim Administrativ rregullohen procedurat për kushte ujore, pëlqimi ujor , leje ujore , urdhëresë ujore (në tekstin e mëtejme : aktet ujore), si dhe çështjet tjera me rëndësi për lë shuarjen e akteve ujore. Lexo më shumë

 • 21 Qershor  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.02/2018 PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE RRËNIMI DHE TARIFAT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS

  Qëllimi Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për llogaritjen dhe caktimin e taksës për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifave për rregullimin e infrastrukturës. Lexo më shumë

 • 26 Shkurt  

  UDHËZUES PËR HARTIM DHE MIRATIM TË HARTËS ZONALE TË KOMUNËS

  Lexo më shumë

 • 20 Shkurt  

  RREGULLORE MMPH Nr.01/2018 PËR ISPEKTIMIN E SISTEMEVE TË NGROHJES DHE SISTEMEVE PËR KONDICIONIM TË AJRIT

  Qëllimi Kjo Rregullore përcakton rregullat e inspektimit të sistemeve të ngrohjes dhe sistemeve për kondicionim të ajrit të instaluara në ndërtesë. Qëllimi është të identifikojë mangësitë e dukshme, të raportojë për gjendjen e... Lexo më shumë

 • 16 Shkurt  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.01/2018 PËR ELEMENTET DHE KËRKESAT THEMELORE PËR HARTIMIN, ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E PLANEVE RREGULLUESE TË HOLLËSISHME

  Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat, elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve rregulluese të hollësishme. Lexo më shumë

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 01/2018 PER ELEMENTET DHE KERKESAT THEMELORE PER HARTIMIN,ZBATIMIN DHE MONITORIMINE PLANEVE RREGULLUESE TE HOLLESISHME Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 17/2017 PËR KLASIFIKIMIN E TRUPAVE UJORË NËNTOKËSORË Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 16/2017 PËR KLASIFIKIMIN E TRUPAVE UJORË SIPËRFAQËSORË Shkarko
  • UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPH Nr. 15/2017 PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA SANITARE TË BURIMEVE TË UJIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR.14/2017 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE QË PËRMBAJNË MATERIE ME NDOTËS ORGANIK TË QËNDRUESHËM Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. 13 /2017 PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE MEDICINALE-PATOLOGJIKE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH-Nr. 12 /2017 PËR SHPALLJEN E LLOJEVE TË EGRA STRIKT TË MBROJTURA Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 11/2017 PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE TË SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS Shkarko
  • UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MMPH- Nr. 10/2017 PËR LICENCIM TË HARTUESVE TË RAPORTEVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 09/2017 PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E DIGAVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 08/2017 PËR NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. 07/2017 PËR LEJE MJEDISORE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.06/2017PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE, LEJE NDËRTIMORE DHE LEJE RRËNIMI PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.05/2017 PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 04/2017 PËR KATEGORIZIMIN E NDËRTIMEVE Shkarko