RAPORTO

veprime ilegale

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore - ARPL vepron në kuadër të  Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Mbulon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fushën e ujërave, me theks të veçantë në; shfrytëzimin e ujërave, mbrojtjen e ujërave dhe mbrojtjen nga veprimet e dëmshme të ujërave.

Referuar paragrafit 3 të Nenit 20 të kësaj rregullore ARPL – organizohet në tri divizione si vijon;

- Divizioni për Menaxhimin e Resurseve Ujore,

- Divizioni për Planifikimin e Resurseve Ujore dhe

- Divizioni për Pagesat ujore dhe Projekte.