RAPORTO

veprime ilegale

Çka duhet të dimë për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore ?

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e shitjes së banesave në pronësi shoqërore dhe publike për të cilat ekziston e drejta banesore apo e drejta e shfrytëzimit me qira për kohë të pacaktuar, së bashku me pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës si dhe mënyra e përcaktimit të çmimit shitës të banesës dhe shuarja e së drejtës banesore dhe zbatohet për banesat në pronësi shoqërore dhe publike për të cilat ekziston e drejta banesore.

Dokumentet e rëndësishme lidhur me këtë Ligj , klikoni në linqet :

Ligji

Raport nga tryezat e organizuara për zbatim te Ligjit nr.04/L-061

Broshura

Fletëpalosja

Forma e kërkesës

Forma standarde e kontratës

Prezantimi

Raporti nga tryezat