RAPORTO

veprime ilegale

Objekti i banimit social në komunën e Skenderaj

KOMUNA E SKENDERAJ

Memorandumi i Marrëveshjes
së Mirëkuptimit në mes MMPH dhe
K.K.Malishevës

Pjesëmarrja në Financimin e Projektit:
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Kuvendi Komunal i Skenderajit
Swiss Cooperation Office SDC

Përmbatja e Objektit:
P + 4 etazhe, 21 banesa dhe 5 lokale afariste
Sipërfaqja e objektit:1.493,78 m²

Kostoja e projektit:
Ndërtimi i objektit të B.S........ 498.628,28 €
Projekti i objektit.........................8.427,00 €
Mbikëqyrësi Profesional.............7.322,00 €
Gjithsej.................................. 514.377,28 €

Përfundimi i objektit - 14/07/04

GRUPI PUNUES

Merita Dalipi - Udhëheqese e Sektorit te B.S.

DBN në MMPH

Zyber Llapi - Zyrtar i regjionit të Prishtinës

DBN në MMPH

Visar Hyseni - Zyrtar nw Planifikim i rindertimit
dhe zhvillimit - K.K.Skenderajit

Shpëtim Veseli - Drejtor i Urbanizmit -
K.K.Skendrajit

Sali Spahiu – Drejtor (Mbikëqyrësi Profesional
E.U.P.-Prishtinë)

Ilirjana Zhuri – Inxhiniere (Mbikëqyrësi
Profesional E.U.P.-Prishtinë)

Kontraktori ”Çlirimi” - Prizren

Janë vendosur 21 familje (169 banorë)prej tyre 10 familje kryefamiljare.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor- MMPH
Departamenti i Banimit dhe Ndërtimit - DBN
Divizioni i Banimit