RAPORTO

veprime ilegale

Ndërtimi i rrjetiti të sistemit të ujësjellësit në pesë fshatra të KK -Rahovec

Investititori : MMPH

Donatori :- K K –Rahovec

Gjendja e tanishme : Vazhdimësi

Periudha Kohore (viti): 2011 - 2012

Totali euro: 412.000.00

Buxheti për vitin 2011 : 150.000.00

Punimet e përfunduara : 60%