RAPORTO

veprime ilegale

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave (DIEKP)

DEPARTAMENTI PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE (DIEKP)

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave (DIEKP) koordinon procesin e integrimit evropian, procesin e planifikimit strategjik dhe zhvillimit të politikave dhe koordinon asistencën e jashtme. Ndihmon dhe këshillon në përcaktimin dhe vendosjen e prioriteteve të Ministrisë duke marrë parasysh obligimet që dalin nga procesi I integrimit evropian.

Siguron pajtueshmërinë e politikave, planeve dhe strategjive me standardet e BE-së. Koordinon punën në sigurimin e kontributeve për zhvillimin e Planit të Veprimit për Partneritet Evropian(PVPE-së), Planin Vjetor të Punës dhe siguron harmonizimin e tyre me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve dhe dokumentet tjera strategjike.Monitoron zbatimin e PVPE-së dhe Planit Vjetor të Punës dhe raporton tek institucione relevante tek ZKM dhe MIE.

Në kuadër të Departamentit janë dy Divizione:

1.   Divizioni për Integrim Evropian

2.   Divizioni për Koordinim të Poltikave

  • Plani Vjetor i Punës së Qeverisë për Vitin 2016 Shkarko
  • Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) Shkarko
  • Raporti Vjetor i Punës së Qeverisë 2013 Shkarko
  • INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II),INDICATIVE STRATEGY PAPER FOR KOSOVO* (2014-2020) Shkarko
  • INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II),MULTI-COUNTRY INDICATIVE STRATEGY PAPER (2014-2020) Shkarko