RAPORTO

veprime ilegale

Dita Ndërkombëtare e Mrojtjes së Ujit

  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - Nr.30/2014 PËR KUSHTET, MËNYRAT, PARAMETRAT DHE VLERAT KUFIZUESE TË SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA NË RRJETIN E KANALIZIMIT PUBLIK DHE NË TRUPIN UJOR Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 26/2013 për përcaktimin e mënyrës së evidentimit dhe formën legjitimacionit të inspektoriatit për ujëra Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2013 për sistemin informativ ujor Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e mënyrës së evidentimit dhe formen e legjitimacionit te inspektorit për ujëra Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen e infrastrukturës ujore Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ mbi përmbajtjen,formën,kushtet dhe mënyrën e lëshuarjes dhe ruajtjes së lejes ujore Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ kriteret për përcaktimin e zonave të mbrojtura ujore dhe masat e tyre mbrojtëse për burimet e ujit që përdoren per pije Shkarko
  • Udhëzim Administrativ Nr.13/2008 për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohet në trup ujore dhe në rrjetin e kanalizimit public Shkarko