RAPORTO

veprime ilegale

Ligjet e Ndërtimit

  • Ligjin Nr. 06/l-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje 20 Gusht 2018 - Neni 1 Qëllimi 1. Qëllimi i këtij ligji është: 1.1. trajtimi gjithëpërfshirës i ndërtimeve pa leje të ndërtuara deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji; 1.2. krijimi i procedurave të thjeshtëzuara për ta mundësuar legalizimin dhe për të ndihmuar qytetarët që të realizojnë përfitime nga ndërtimet e tyre; 1.3. ofrimi i shërbimeve përmes një zyreje të vetme shërbyese për legalizim dhe regjistrim të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave në Kadastër, dhe regjistrimin e pronarit të ndërtimit pa leje dhe pjesëve të ndërtesave në Regjistrin e të Drejtave në Pronë të Paluajtshme; 1.4. identifikimi i ndërtimeve pa leje në mënyrë që komunave t’u mundësohet planifikimi dhe ofrimi më i mirë i shërbimeve për banorët në territorin e tyre. Shkarko
  • Ligji Nr. 04/L-188 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 02 Dhjetor 2014 Shkarko
  • Ligji Nr. 04/L - 110 24 Shtator 2012 -Ligji për ndërtim Shkarko