RAPORTO

veprime ilegale

Historiku dhe veprimtaria

Mandati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor është përcaktuar me rregulloret e UNMIK-ut Nr. 2002/5 dhe 2005/15. Në kuadër të këtyre rregulloreve përgjegjësitë kanë të bëjnë me krijimin dhe zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e përgjithshëm në fushën e Mjedisit, Ujërave, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit e Banimit. Në mënyrë që të bëhet një gjë e tillë, Ministria ka ngritur departamente, institute si dhe Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit.

MMPH-ja ka 9 departamente:

 • Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit (DMM),
 • Departamenti i Planifikimit Hapësinor (DPH),
 • Departamenti i Banimit dhe Ndërtimit (DBN),
 • Departamenti i Ujërave (DU),
 • Departamenti i Administratës Qendrore (DAQ),
 • Departamenti i Prokurimit (DP),
 • Drejtoria e Parkut Nacional “Malet e Sharrit”,
 • Departamenti i Shpronësimit,
 • Departamenti Integrimeve Evropiane.


Dy institute:

 • Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës,
 • Instituti për Planifikim Hapësinor, Inspektoratin si dhe

Agjensionin Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit që në vete ngërthen tri drejtori:

 • Drejtorinë e Sistemit Informativ Mjedisor,
 • Drejtorinë e Monitorimit të Mjedisit dhe
 • Drejtorinë e Hartimit të Raporteve, Planeve dhe programeve Mjedisore