RAPORTO

veprime ilegale

Ndryshimet Klimatike

 • INDIKATORËT PËR MONITORIMIN E INTEGRIMIT TË RREZIQEVE DHE MUNDËSIVE NGA NDRYSHIMET KLIMATIKE NË POLITIKAT ZHVILLIMORE STRATEGJITË DHE PLANET NDËRSEKTORIALE Shkarko
 • NDRYSHIMET KLIMATIKE NË KOSOVË Shkarko
 • RAPORT MBI KORNIZËN LIGJORE TË KOSOVËS PËR SEKTORIN E KLIMËS PËRBALLË KËRKESAVE TË LEGJISLACIONIT TË BE-SË PËR KLIMËN Shkarko
 • Plani i Veprimit për Strategjinë për ndryshime klimatike Shkarko
 • Broshurë për procesin e VNM-së Shkarko
 • Doracak mbi mënyrën e realizimit të VSM Shkarko
 • Doracak për ekzaminimin dhe studimin e VNM dhe VSM Shkarko
 • Procedurat për Administrimin e VNM dhe VSM Shkarko
 • Vlerësimi i Njësive Institucionale dhe Administrative VSM Shkarko
 • Përfshirja e çështjes gjinore në politikat dhe Strategjitë për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe Zvogëlim të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore Shkarko
 • Strategjia për Ndryshimet Klimatike (SNK) 2014 - 2024 Shkarko