INSTITUTI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR

  • Udhëzimi Administrativ MMPH – Nr.03/2017 mbi fushëveprimin dhe përgjegjësit e Institutit për Planifikim Hapësinor Shkarko
  • IPH - Stafi Shkarko
  • Vendim themelimi per IPH 2003 Shkarko
  • Struktuta funksionale Shkarko