RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 03 Tetor  

  STRATEGJIA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE 2019- 2028 PLANI I VEPRIMIT PËR NDRYSHIME KLIMATIKE 2019- 2021

  Ju lutem, që komentet e juaja lidhur me Strategjinë të na dërgoni brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditë pune. Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 20 Shtator  

  PROJEKT LIGJI NR. _____/_____ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-061 PËR SHITJEN E BANESAVE PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA BANESORE, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR.04/L-247

  Ju lutem, që komentet e juaja lidhur me Projektligj të na dërgoni brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditë pune. Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 12 Shtator  

  ARSYESHMËRIA PROFESIONALE PËR MARRJEN E MALIT PASHTRIK DHE LIQENIT TË VËRMICËS SI ZONË E MBROJTUR

  Komentet mund të dërgohen në email adresën nexhmije.kamberi@rks-gov.net ose ne telefonin: 03820033242, ose 03820033236,nga data 12.09-12.10.2018 Lexo më shumë

 • 16 Gusht  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.__/2018 PËR EXPORT, IMPORT OSE KALIMIN TRANZIT TË MBETURINAVE

  Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë pune në këtë adresë: Vlora.Osaj@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 10 Korrik  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.________PËR NDËSHKIMET ME GJOBA MANDATORE

  Ju lutem, që komentet e juaja lidhur me këtë Udhëzim Administrativ të na dërgoni brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditë pune. Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail:... Lexo më shumë

 • 14 Qershor  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr._____PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PERGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE, LEJE NDËRTIMORE DHE LEJE RRËNIMI PËR KATEGORINË E III-të TË NDËRTIMEVE

  Komentet dhe sugjerimet të dërgohen në afat prej 15, ditësh pune ;edmond.cuni@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 24 Prill  

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH- NR. /2018 PËR PËRMBAJTJEN DHE MËNYREN E DHËNJES SË PROVIMIT PROFESIONAL PËR MBIKËQYRSIT E ZONAVE TË MBROJTURA

  Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e MMPH- së dhe e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net. Lexo më shumë

 • 18 Janar  

  DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR -FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE DHE LLAQEVE

  Lexo më shumë