RAPORTO

veprime ilegale

Projekt aktet normative për konsultime publike

Projekt aktet normative për konsultime publike në afat 15 ditë pune nga data e publikimit.

 • 13 Maj  

  Projekt Udhëzim Administrativ për Kadastër të Pronave të Paluajtshme

  Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë pune, në këto adresa: Edmond.cuni@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Mentor.Xhemajli@rks-gov.net Ismet.Kryeziu@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 07 Maj  

  Projekt Udhëzimin Administrativ për Tarifat e Produkteve dhe të Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

  Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë pune, në këto adresa: Edmond.cuni@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net. Mentor.Xhemajli@rks-gov.net Ismet.Kryeziu@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 24 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë, për Kushtet Ndërtimore - “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Aplikuesi – Alltone Hashani,(i autorizuari Ardian Makica) ka aplikuar në MMPH me numër të protokollit 1815/19 te datës 02.04.2019; Lexo më shumë

 • 19 Prill  

  PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPH) Nr. PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE TË GJEODETËVE

  Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në ueb faqen e MMPH- së dhe e-mail: E-mail: kujtesa.haliti@ks-gov.net;dhe Lexo më shumë

 • 16 Prill  

  Konsultim Publike “Strategjia dhe Plani i Veprimit për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në Kosovë”.

  Komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë pune, në këto adresa: Edmond.cuni@rks-gov.net, Valdete.Tahiri@rks-gov.net, adem.berisha@rks-gov.net Enver.Tahiri@rks-gov.net Lexo më shumë

 • 16 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”.

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Lexo më shumë

 • 16 Prill  

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore

  Njoftim publik për konsultime në procedurën e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore “Ndërtimi i objektit për banim, Fshati turistik në Prevallë në kuadër të Parkut Kombëtar “Sharri”. Lexo më shumë

 • 15 Prill  

  Projekt Udhëzimin për Tarifat e Produkteve Kadastrale te ofruara nga Zyrat Kadastrale dhe Tarifat për Sherbimet e Gjeodetëve dhe Kompanive Gjeodete të Licencuara

  Lexo më shumë