RAPORTO

veprime ilegale

Projekt Udhëzimin për Tarifat e Produkteve Kadastrale te ofruara nga Zyrat Kadastrale dhe Tarifat për Sherbimet e Gjeodetëve dhe Kompanive Gjeodete të Licencuara

Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në web faqen e  MMPH- së dhe  E-mail: kujtesa.haliti@rks-gov.net;dhe Mentor Xhemajli@rks-gov.net