RAPORTO

veprime ilegale

INDIKATORËT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NË KOSOVË

Ky dokument ka listën prej 47 indikatorësh do të jetë në shërbim të politikë-bërësve, planerëve dhe profesionistëve tjerë, të nivelit qendror e lokal, që vendim-marrjen e tyre ta mbështesin në fakte si për:

• Vlerësim të gjendjes së zhvillimit aktual hapësinor;

• Hartim të strategjisë së zhvillimit të ardhshëm hapësinor; dhe

• Monitorim dhe vlerësimi periodik të zbatimit të instrumenteve të planifikimit hapësinor.

Dokumenti në fjalë është i tipit të hapur, që ka nevojë për përditësim të kohëpaskohshëm, si për nga informatat me rezultate të reja të fituara për indikatorët e trajtuar ashtu edhe për trajtimin e indikatorëve të rinj.

  • INDIKATORËT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NË KOSOVË Shkarko