RAPORTO

veprime ilegale

Udhëzimet Administrative

 • 23 Dhjetor  

  UDHËZUES PËR LEGALIZIM NDËRTIMET PA LEJE

  Lexo më shumë

  • Udhëzim Administrativ Nr.19/2014 për Dokumentacionin në Mbështetje të Aplikacionit për Legalizim për Ndërtimet e Përfunduara të Kategorisë së Tretë Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr 18/2014 PËR KËRKESAT THEMELORE TË SHËNDETIT DHE SIGURISË PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.16/2014PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR DORËZIMIN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE PËR LEJE NDËRTIMORE PËR PROJEKTET E KATEGORISË III Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR.16/2014- SHTOJCA 1 -24 Shkarko
  • UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH - NR. 14/2014 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SIGURIMIN E BANIMIT FAMILJAR PËR INVALIDËT, VETERANËT DHE FAMILJET E DËSHMORËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr. 10/2014 PËR PËRMBAJTJEN E PLANIT TË LOKACIONIT DHE PLANIMETRITË Shkarko
  • UDHЁZIM ADMINISTRATIV Nr. 06/2014 PER CERTIFIKIMIN E ADMINISTRATOREVE TE NDERTESAVE TE BANIMIT NE BASHKPRONESI Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr.04/2014 për normat minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi si dhe për hapësirat në funksion të tyre Shkarko
  • Rregullore MMPH Nr.01/2014 per formen ,permbajtjen dhe menyren e mbajtjes se regjistrit te ndertesave te banimit ne bashkepronesi dhe regjistrit te ndertesave te banimit ne bashkpronesi Shkarko
  • Udhëzim administrativ Nr.20/20013 për mënyrën,proceduren dhe shumën e gjobave ndaj pjesëmarrësve në ndërtim Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 18/2013 për standarde minimale dhe procedurat për mbikëqyrje inspektive dhe lëshim të certifikatës së përdorimit Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2013 mbi kushtet për mbajtjen e ditarit ndërtimor dhe librit ndërtimor Shkarko
  • Udhëzimi Administrativ Nr. 10/2013 për përcaktimin e procedurave për dorëzimin dhe shqyrtimin e kërkesave për kushtet ndërtimore si dhe për leje ndërtimore Shkarko
  • SHTOJCA Nr. 2,PËR APLIKACIONET PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE SI DHE PËR LËSHIMIN E TYRE Shkarko
  • APLIKACIONET PËR KUSHTE NDËRTIMORE DHE LEJE NDËRTIMORE SI DHE PËR LËSHIMIN E TYRE ,SHTOJCA Nr. 1 Shkarko