RAPORTO

veprime ilegale

Zyra për Informim dhe Raportime

Përcjell në vazhdimësi aktivitetet e ministrit dhe Ministrisë;

  • Përpilon, sistemon dhe plason informacionet për aktivitetet e ministrit dhe Ministrisë në media dhe në faqen zyrtare të MMPH-së;
  • Përcjell mediat elektronike dhe nxjerr informacionet e plasura në internet të cilat kanë të bëjnë me aktivitetet e Ministrisë;
  • Përcjell shtypin ditor dhe arkivon të gjitha shkrimet që kanë të bëjnë me aktivitetet e ministrit dhe Ministrisë në përgjithësi;
  • Përgatit dhe thërret konferencat për media;
  • Grumbullon dhe sistemon informacionet nga Kabineti i ministrit dhe departamentet, pavarësisht a janë të dedikuara për media;
  • Ndihmon Sektorin e Vetëdijesimit për botimin e revistave, broshurave, fletëpalosjeve , aktiviteteve të përbashkëta me qytetarë dhe kampanjave mediale për çështjet mjedisore;
  • Rregullisht përcjell takimet e rregullta javore me drejtorët e departamenteve

Kontakti:

Fadil Maxhuni , Zyrtar i lartë për informim Tel: 038/200 32 003 ; 044/500 622
E-mail: fadil.maxhuni@rks-gov.net Dkp.mmph@rks-gov.net

VALDETE TAHIRI-AZEMI

Zyrtare për Informim
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
ish pallati i mediave “ Rilindja” kati 17 , nr.1728
tel, +381(0) 38 200 32 003 / 044 205 460
valdete.tahiri@rks-gov.net/
http://www.mmph-rks.org