Prijavi

nelegalna akcija

Kancelarija sekretara

Dužnosti i obaveze Generalnog sekretara

Generalni sekretar, gd.Arben Çitaku najviši upravnik Ministarstva sa statusom civilnog službenika, koji upravlja radom odeljenja, kancelarija i institucionalnih jedinica MSPP-a. Generalni sekretar direktno odgovara Ministru.

Funkcije sekretara:

 • Obezbeđuje adekvatno upravljanje Ministarstva putem efikasnog korišćenja stručnih ljudskih i finansijskih resursa u cilju neprekidne realizacije objektiva u oblasti rada MSPP-a.
 • Koordinira radove svih struktura u njegovoj zavisnosti zahtevajući da svaka struktura izvršava svoje funkcionalne dužnosti.
 • Priprema, u saradnji sa dotičnim odeljenjima, projekte za prezentaciju i čuva javni buđet.
 • Izrađuje politike i sektoralne strategije, kao i organizuje i koordinira rad za njihovo sprovođenje pod upravljanjem ministra.
 • Prati sprovođenje zakonskih dužnosti, planiranih organizacionih praksi kao i kontrole, u sprovođenju politika i strategija Ministarstva, kao i prati svakodnevno organizovanje poslova;
 • Da iznosi ministru izvešaje o uspehu rada Ministarstva;
 • Da savetuje i pruži preporuke odeljenja, kancelarija i jedinica MSPP-a, o koordinaciji rada između ministarstava i drugih  vladinih ili nevladinih organa.
 • Tokom upravljanja svakodnevnim aktivnostima Ministarstva, sekretar treba da:
 • Izradi i sprovede politike, pravilnike i adekvatne procedure o unutrašnjem radu Ministarstva prema najboljim savremenim praksama, uključujući:
 • Nadzor i procenu rada struktura u njegovoj zavisnosti; upravljanje informacijama i njeno dokumentovanje; funkcionisanje arhive; i procenu i promovisanje na osnovu zasluge u skladu sa radom civilnih službenika,
 • Organizuje i obezbeđuje funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola u skladu sa zahtevima unutrašnjeg propisa;
 • Zahteva izradu detaljnih programa rada za svaku strukturu u  njenoj zavisnosti i  da aktivno prati njihovo sprovođenje vršeći njeno praćenje;
 • Nadleda pripremu i sprovođenje buđeta, kao i efikasnost urađenih rashoda;