Prijavi

nelegalna akcija

Odeljenje za vode

 

Odeljenje za vode deluje u okviru Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Obuhvata  sva pitanja koja se odnose na oblast voda, sa posebnim naglaskom na; korišćenje voda, zaštitu voda od štetnih delovanja vode.

Odeljenje za vode organizovan je u tri odseka;

 • Odeljenje  opštih politika
 • Odeljenje upravljanja vodnim resursima
 • Odeljenje za koordiniranje rečnim slivovima.

Vizija:

Upravljanje, integrisano i održivo upravljanje voda radi obezbeđenja dovoljne količine i dobrog kvaliteta vode za sve korisnike  u skladu sa acquis-om EU-e za vode.

Misija:

Da se obezbede prave usluge vode  u zemlji, u kom slučaju će svi korisnici imati dovoljne i kvalitetne količine vode.

Delatnost:

Glavna delatnost ove institucije je izrada zakonske osnove i drugih normativnih akata, strategija i planova za upravljanje i menadžiranje vodnih resursa za celu teritoriju Republike Kosovo. Odeljenje za vode obavlja i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • Razvojne politike vodnih resursa
 • Upravljanje, menadžiranje i dugoročno planiranje vodnim resursima.
 • Izradu planova i programa u skladu sa razvojnim politikama Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.
 • Stručne poslove povezane sa prekograničnom bileteralnom i multilateralnom saradnjom.
 • Poslove oko planiranja za održivo korišćenje vodnih resursa.
 • Zaštitu voda od zagađenja i zaštutu od štetnog delovanja vode.
 • Razvoj informativnog sistsema i knjige za vode.
 • Podele vodnog prava (vodna dozvola).
 • Pripremu mehanizma o plaćanju za (korisnike i zagađivače vodnih resursa, peska i šljunka).
 • Povećanje ljudskih kapaciteta
 • Predlog kapitalnih projekata za unapređenje vodnih resursa (administracija, upravljanje i zaštitu vodnih resursa).
 • Predlog budžeta za finansiranje projekata i drugih potreba za razvoj vodnih resursa i aktivnosti odeljenja  za vode.

Saradnja

Dosadašnji rad Odeljenja za vode  karakteriše se saradnjom i uzajamnom pomoći sa svim učesnicima u procesu. Saradnja je na svim nivoima, počevši  od najviših organa vlasti do domaćih i stranih organizacija, nezavisnih pojedinaca i u nekim slučajevima ova saradnja je dopunjen sa razgovorima između javnih debata i raznih konferencija.

Dokumenti

-Zakon o vodama Kosova br.04/L-147

-Administrativna Uputstva

AU Br 02/2016

AU Br 04-2016

AU Br 05-2016

AU Br 09-2016

AU Br 11-2016

AU Br 20-2015

AU Br 19-2015

AU Br.12/2015

AU Br. 30/2014

AU Br. 12/2013

AU Br. 26/2013

AU Br.28

AU Br. 24/05


Odluke _127 _sastanka __Vladee_20131 SANITARNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA
Odluka_191 sastanka  _Vlade_2014 SANITARNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA
Odluka_mbledhjes_se_192-te_te_Qeverise__2014 SANITARNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA
Odluka Br.49/2014 O PROGRAMU MONITORINGA  US & UN
Registar vodnih dozvola

Registar odluka o zaštićenim područjima izvora u Republici Kosovo2.    Memorandum o bilateralnoj saradnji
Memorandum saradnje u oblasti zaštite životne sredine i prostornog planiranja između Ministarstva za zaštutu životne sredine i prostorsnog planiranja Republike Kosovo i Ministarstva za zaštutu životne sredine i fizičkog planiranja Republike Makedonije  (br. protok.591/12, od 09/03/2012)

3.    Direktive Evropske Unije
Okvirna direktiva  za vode Evropskog parlamenta i Saveta br. 2000/60,  od 23. oktobra 2000.
Direktiva  Saveta 98/83 / ES, od 03 /novembra / 1998
Direktiva 91/271/EEC, od  21/maja/1991
Druge  (web- stranica  Parlamenta i Evropskog saveta)

4.    Dokumetenti planiranja od  1983-2000 godine
-    Odraz vodoprivrede Kosova- IH,,Jeroslav Černi”
-    Master Plan za vode  1983-2000- IH,, Jeroslav Černi”
-    Katastar zagađenih voda KSA  Kosova, 1988. Fakultet prirodnih nauka, odsek hemimje u Prištini.
-    Katastar izvora i katastar vodovoda  – Zavod za vodoprivredui RSM- Skoplje, 1980.
-    Knjiga XV - Atllasi Vodoprivredno Resenje Metohije, 1974 Energoprojekt- Beograd 
(Hardcopy)

5.    Dokumenti 2004 -2014
-    Sektoralna strategija za vode 2007-2013, u okviru  Plana razvojne strategije Kosova  2007-2013 -  Riinvest institut u Prištini.
-    Program  monitoringa za površinske i podzemne vode  2014-2015- Odeljenje za vode.
-    Nacrt državne strategije za vode 2015-2034 , EPTISA 2012-2014, Priština
-    Nacrt materijali za karakterizaciju rečnih slivova,  EPTISA 2012-2014, Priština

6.    Dokumeti/ uputstva (olakšavajući karakter) proizvedenih iz projekata finansiranih iz Kancelarije
Evropske unije za Kosovo i drugih donatora koji su direktno ili indirektno povezani  pitanjem upravljanja i mendžiranja voda mogu se naći na njihovim web- stranicama i web-stranicama domaćih institucija kao na pr.
-    Kancelarija premijera – link za bivše radne grupe za vode  sada Međuministarski  savet za vode,
-    MSPPMPH link Odeljenje za vode,
-    Ministarstvo ekonomskog razvoja link direkcija za performansu  regionalnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju,
-    web- stranice opštinskih administrativnih jedinica itd.
-    Regionalna kancelarija za vodu,
-    web-stranice regionalnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju,
-   web- stranica HS,,Ibar Lepenac” ,

Objekt i tehnička oprema

Odeljenje voda se nalazi u objektu nova zgrada  Vlade (bivša palata za medije  Rilindija ) 16 sprat. Tehnička oprema kojom raspolaže  odeljenje za vode zadovoljavajućeg je nivoa i odgovara zahtevima vremena.

Adresa : Nova zgrada Vlade (bivša palata za medije  Rilindija ) 16 sprat; 10.000 Priština

Telefon: 038 200 33 204 / 200 32 235

 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MSPP-Br. 12/2015 ZA ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA STRATEŠKE CILJEVE ZAŠTIĆENE ZONE Download
 • Administrativno uputstvo Br.12.2013 za vodni informacioni sistem Download