Prijavi

nelegalna akcija

Odeljenje za zaštitu životne sredine

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za zaštitu životne sredine:

 • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje osnovu  za stvaranje politika za  zaštitu životne sredine;
 • Izrađuje strateške dokumente i zakonodavstvo za oblast zaštite životne sredine;
 • Predlaže mere i projekte za rehabilitaciju "vrućih" zona;
 • Određuje i predlaže opravdanost za investranje i finansiranje u oblasti zaštite životne sredine;
 • obavlja administrativne i stručne poslove za učlanjenje u Konvencijije, ugovore, sporazume i međunarodne organizacije za zaštitu životne sredine;
 • Pruža stručne podrške za pitanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa;
 • Razmatra i priprema predlog odluku za zahteve stranki, za različita pitanja životne sredine.
 • Priprema različite izveštaje za pitanja životne sredine.
 • U okviru Odeljenja čini deo Odseka:


•    Odseka za obrazovanje i ekološko osvešćivanje;
•    Odsek za zaštitu od indusrijskog zagađenja;
•    Odsek za otpad i hemikalije;
•    Odsek za zaštitu prirode.

Odsek za obrazovanje i ekološko osvešćivanje

•    Dužnosti i odgovornosti Odseka za obrazovanje i ekološko osvešćivanje su:

 • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje strateških dokumenata u oblasti obrazovanja i ekološkog osvešćivanja, u saradnji sa drugim institucijama;
 • Planira, organizuje i podržava organizaciju planova i programa za obrazovanje i ekološko osvešćivanje;
 • Sarađuje sa odsecima Odeljenja za zaštitu životne sredine i drugim odeljenjima MSPP-a i drugim relevantnim institucijama, NVO-a životne sredine i civilno društvo i sarađuje sa donatorima.
 • Organizovanje i obeležavanje praznika za životnu sredinu kao priprema i dizajniranje obrazovnih i informativnih materijala; različitih letaka, brošura, plakata kao i planiranje i pripremanje televizijskih spotova, reklama itd.
 • Održavanje stručnih predavanja u osnovnim školama i promocija zakonodavstva  za životnu sredinu.
 • sarađuje sa drugim državnim akterima i lokalnim vlastima  za razvoj aktivnosti u cilju promocije životne sredine.
 • Izrada SOP-a, izrada glavnih projekata i analiza cost-benefita.
 • Analizira i izrađuje redovne i periodične  izveštaje iz oblasti zaštite životne sredine;


Odsek za zaštitu od industrijskog zagađenja

•    Dužnosti i odgovornosti Odseka za zaštitu od industrijskog zagađenja su:

 • obavlja administrativne i profesionalne aktivnosti za oblast procene uticaja na životnu sredinu (PUŽS), zaštite kvaliteta vazduha, zaštite od industrijskog zagađenja, klimatskih promena, zaštite ozonskog omotača,  zaštite od buke, planira u slučaju udesa u životnoj sredini i pitaga pitanja životne sredine  za koje se traži angažovanje.
 • Izrađuje zakonske akte i strateške dokumente za gore pomenute oblasti. Obrađuje stručnu bazu i priprema projekt predloge.
 • Prati stanje životne sredine i koordinira aktivnosti za sprovođenje strategija, akcijonih planova, strategija i drugih programa za zaštitu životne sredine.
 • Prati sprovođenje mera na realizaciji planova, projekata i obaveza koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma.
 • obavlja administrativne i stručne  aktivnosti  koji se odnose na implementaciju procedura PUŽS, SPŽS-e, i  ekološka ovlašćenja .  Priprema predlog odluka za ekološku  saglasnost i ekološko ovlašćenje za delatnosti i projekte pravnih i fizičkih subjekata, domaćih i stranih.
 • Priprema metodologjie i uputstva u vezi sa upravljanjem  kvaliteta  vazduha.
 • priprema stručne osnove i izrađuje zakonske akte za  zaštitu vazduha od zagađenja, klime i  ozonskog omotača.
 • Radi na promociji zaštite vazduha, klime i ozonskog omotača. Nudi stručna mišljenja u vezi sa uvozom i izvozom materija koji oštećuju ozonski omotač.
 • Obavlja dužnosti za sprovođenje procedura sprečavanja i intetrisane kontrole zagađenja. Razmatra aplikacije, priprema stučna mišljenja i predlog odluke za integriranu ekološku dozvolu (IED) i ekološku dozvolu.
 • Priprema odgovore i pismene izveštaje u zahtevima koji se odnose na zaštitu kvaliteta vazduha, zaštite od industrijskog zagađenja, zaštite od buke i klimatskih promena.
 • Izrađuje redovne  i periodične izveštaje o razvijenim aktivnostima;
 • Sarađuje sa osobljem Odeljenja i MSPP-a, drugim Ministarstvima, lokalnim nivoom, relevantnim međunarodnim i drugim institucijama na realizaciji interesa za čistu životnu sredinu i održiv razvoj.


Odsek za otpad i hemikalije

Dužnosti i odgovornosti Odseka za otpad i hemikalije su:

 • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje političkih  dokumenata / strategija u oblasti upravljanja otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima;
 • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima, u skladu sa zakonodavstvom na snazi i zakonodavstvom EU-e;
 • Priprema metodologije i uputstva u vezi sa upravljanjem otpadom, hemikalijama i biocidnih proizvoda u skladu sa važećim zakonom;
 • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje procedura i standarda  za licenciranje upravljanja otpadom, za dozvole, notifikaciju, ovlašćenje i registracju hemikalija i biocidnih proizvoda;
 • Tretira zahteve za licenciranje  upravljanja otpadom i priprema projekt- odluku/upravljanja otpada;
 • Tretira zahteve za notifikaciju, ovlašćenje i registraciju hemikalija i biocidnih proizvoda i priprema projekt odluke za dotičnu dozvolu;
 • Pruža podršku, na osnovu zahteva, na ekološko nadziranje i upravljanje otpadom, hemikalijama, biocidnim proizvodima, kao i u oblasti bezbednosti od njihovog rizika;
 • Predlaže i prati sprovođenje projekata, analizira i izrađuje redovne i periodične izvešaje o razvijenim aktivnostima;
 • Sprovodi sporazum i sarađuje sa stranim i domaćim relevantnim  akterima za odvijanje aktivnosti u oblasti otpada, hemikalija i biocidnih proizvoda.


Odsek za zaštitu prirode

Dužnosti i odgovornosti Odseka za zaštitu prirode su:

 • obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu prirode, na osnovu Zakona o zaštiti prirode i aktima donetim od njega.
 • Upravlja procesom pripreme stručne osnove za izradu zakonodavstva o zaštiti prirode, Strategije i Akcionog  plana za biodiverzitet, planove, programe i projekte i brigu za njihovo sprovođenje.
 • obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje dozvola, sertifikata i zahteva pravnih i fizičkih lica, na osnovu zakonodavstva o zaštiti prirode.
 • sarađuje sa ostalim sektorima u Odeljenju za zaštitu životne sredine na promociji i zaštiti prirode, planiranja i adekvatnog  izveštavanja.
 • Odgovoran za implementaciju obaveza međunarodne saradnje i poslovima evropskih integracija, pitanja koja se odnose na zaštitu prirode.
 • Priprema  pismene  odgovore  i izveštaje u zahtevima  koji se odnose na zaštitu prirode,
 • Koordinira i upravlja  aktivnostima  za proglašenje zaštićenih prirodnih područja na osnovu studije  izrađenih od strane  stručnih institucija.
 • sarađuje sa relevantnim institucijama čije su aktivnosti vezane za zaštitu prirode u centralnom i lokalnom nivou.

 

 • Akcioni Plan za Biodiverzitet 2016 – 2020 Strategija i Akcioni Plan za Biodiverzitet 2011 – 2020 Download
 • IZMENA i DOPUNA STRATEGIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (SZŽS) 2013- 2022 Download
 • Strategija i Akcioni Plan za Biodiverzitet 2011 – 2020 Download
 • Terms of Reference Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Download